Person-ansvarlig

Udarbejdet af Nordvestjyllands Brandvæsen.
Målgruppe: Krisestabene for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

At sikre den ansvarlige for de involverede personer (medarbejdere og/eller
borgere) adgang til overblik over de første og mest presserende opgaver
efter krisestabens aktivering.

1. Giv fremmøde på den aftalte lokalitet

2. Bidrag til situationsbillede og interessent-analyse

 • Modtag information fra de involverede medarbejdere/ledere.
 • Videregiv hurtigst muligt relevant information til den øvrige krisestab
 • Bidrag til interessentanalysen. Find ud af, hvem der er involveret.
 • Få overblik over dine leder- og personaleressourcer. Hvem kan trækkes
  ind?
 • Skaf data fra HR på involverede medarbejdere
 • Hvis relevant skaf data på direkte berørte borgere

3. Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere hvis muligt

 • Send ledere i marken, så vi praktiserer mest mulig ledelse tæt på
 • Send ledere til de sygehuse, der evt. har modtaget vores medarbejdere
 • Underret pårørende (med mindre der er tale om medarbejdere afgået ved
  døden – her underretter politiet).
 • Husk opfølgning på børn, som en medarbejder eller borger ikke kan hente.
 • Aktivér krisepsykologisk bistand hvis nødvendigt
 • Forbered indledende information til alle medarbejdere og afstem denne
  med den kommunikationsansvarlige og kriselederen, inden du rundsender
 • Notér alle handlinger, beslutninger og undladelser så godt som muligt i
  krisestabens log.
 • Husk, at loggen vil blive genstand for evaluering efter endt indsats.

4. Varetag kommunikation med berørte medarbejdere

 • I takt med situationens udvikling sikrer du et højt informationsniveau til alle
  medarbejdere.
 • Du modtager information fra krisekommunikationsteamet og du er
  ansvarlig for, at den borgerrettede kommunikation når frem til alle
  relevante medarbejdere.