Besøg på botilbud i Socialafdelingen

Action Card er gældende for bofællesskaber og døgntilbud i Socialafdelingen i Skive Kommune.

Action Card er gældende for besøg fra pårørende på tilbuddenes arealer.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action card er udarbejdet for at sikre, at besøg fra pårørende, sker efter overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med Covid-19.

Muligheder for besøg er normaliseret i det omfang, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt og at sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.

Hvor og hvordan

Det henstilles til at så mange besøgsaktiviteter som muligt afvikles udenfor, via gåture eller ved at opholde på borgernes terrasse.

I de tilfælde hvor besøg afvikles inden for i borgernes lejligheder, vil der være adgang gennem borgernes terrassedøre eller via anden anvist adgang. Besøg afvikles udelukkende i borgernes egne lejligheder, og der vil ikke være adgang til fællesarealer.

Det henstilles til, at besøgene planlægges, så det ikke er nødvendigt at benytte borgernes toilet- og baderum.

Aftale om besøg

Ved ønske om besøg, rettes henvendelse til afdelingslederen for det tilbud, hvor borgeren bor, eller anden udpeget ansvarlig.

Afdelingslederen har ansvaret for at planlægge og koordinere besøgene, så de kan afvikles efter de sundhedsmæssige retningslinjer, og for at sikre, at der efterfølgende sker den nødvendige rengøring.

Afdelingslederen har ansvar for at informere besøgende om de gældende retningslinjer.

Afvikling af besøg

Ved besøgets start vil de besøgende blive modtaget uden for tilbuddets indgang og vil blive instrueret i retningslinjerne for besøg i forhold til hygiejne og afstand.
De besøgende vil blive spurgt om symptomer.

Der skal udføres korrekt håndhygiejne inden besøget.

Der opfordres til at der holdes afstand mellem borger og besøgende under besøget.

Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi borgeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten.

Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af mundbind.

Efter besøget

Ved besøgets afslutning udføres korrekt håndhygiejne.

De besøgende rengør kontaktflader, f.eks. borde, stole, kontakter og dørhåndtag, med de midler, der stilles til rådighed.

Symptomer og sygdom

Borgere og besøgende skal have været uden sygdomssymptomer i 48 timer før besøget. Gælder også milde symptomer på forkølelse.

Hvis der er sygdom eller symptomer hos borgere eller pårørende, eller har været det inden for de seneste 48 timer, aflyses mødet.

Ved smitteudbrud

Hvis der er et smitteudbrud, kan der indføres midlertidige lokale restriktioner for besøg.

Rammer og forholdsregler i forbindelse med besøg sker for at tilbuddet hele tiden kan have overblik over, hvilke pårørende, der skal kontaktes for aflysning af besøg, hvis der kommer smitteudbrud. Også i forhold til smitteopsporing, er det vigtigt, at tilbuddet har et overblik over, hvilke pårørende, der har været på besøg og hvornår.

Hvis du som medarbejder er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Ved tvivlsspørgsmål af hygiejnemæssig karakter kontaktes:

  • Sygeplejefaglig koordinator Dorthe Egeskov Pedersen: depe@skivekommune.dk/ 20765267

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Yderligere information om besøg på botilbud:
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/borgere-paa-sociale-botilbud-kan-nu-modtage-besoeg-paa-udearealer/

13. juli 2020