Arbejdsgang for eksterne leverandører på botilbud

Action Card er gældende for botilbud under Socialafdelingen, i Skive kommune.

Action Card er gældende for alle, som ikke er ansat direkte på et botilbud, og dermed betragtes som ”ekstern”. Det kan for eksempel være:

  • Fodterapeuter, frisører, private og kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, Geronto team, praktiserende læger, pedeller, faglige nøglepersoner, psykiatrisk team, mv.

Action Card er udarbejdet for at sikre, at der ved levering af ydelser fra eksterne leverandører til vores borgere på Skive Kommunes botilbud, sker overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med COVID-19.

Før der kan leveres en ydelse på et botilbud, skal der være en telefonisk kontakt mellem leverandør og leder/udpeget kontaktperson fra botilbud. Ved denne kontakt drøftes denne arbejdsgang og efterfølgende henvises til den ved behov.

Der aftales konkret tidspunkt og mødested for leverancen.

Det er et fælles ansvar mellem leder/kontaktperson og den eksterne samarbejdspart, at der tales om opgavens omfang, herunder forholdsregler i forhold til COVID-19, hygiejne, anvendelse af værnemidler, osv.

Værnemidler medbringes af den eksterne leverandør.

Det er for læger aftalt, at de anvender værnemidler, der udleveres af botilbud og plejecentre ved besøg.

Leder/kontaktperson skal sikre, at leverandøren er symptomfri ved at spørge ind til dette inden besøget. Leverandøren er forpligtet til at aflyse aftalen, hvis vedkommende har symptomer på Covid-19.

Ved ankomst til botilbud, kontakter den eksterne leverandør det kontaktnummer, der er angivet og venter på det aftalte mødested.

Leverandøren afhentes, og der udføres korrekt håndhygiejne. Det sikres, at der anvendes værnemidler efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den eksterne ydelse, vil som udgangspunkt foregå i anvist særligt behandlerrum eller opstillet telt, alternativt i borgerens lejlighed. Er der mulighed for adgang via havedør, lukkes den eksterne leverandør ind ad denne.

Ved mistanke om sygdom aflyses besøg af ekstern leverandør.

Leder/kontaktpersonen skal ved en evt. aflysning af et besøg være opmærksom på, at der ikke må oplyses om borgerens sygdom jf. tavshedspligten.

Der kan være behov for at aftale mere konkrete og specifikke retningslinjer for den enkelte institution.

Du skal som ekstern leverandør selv sørge for at orientere dig i vejledninger og retningslinjer omkring smitteforebyggelse, hygiejne, brug af værnemidler, mv. i forbindelse med dit besøg på botilbuddet (se evt. links til retningslinjer, mm. under punktet ”retningslinjer og materialer”).

Hvis du fortsat er i tvivl om er der mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer. Hygiejnekoordinatorerne kan træffes inden for normal arbejdstid.

Socialområde og psykiatriområdet: Dorthe Egeskov Pedersen (depe@skivekommune.dk / 20 76 52 67)

13. juni 2020