Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Corona virus

Action Card er gældende for medarbejdere ansat i skoler og dagtilbud i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en medarbejder indenfor gældende område er smittet med Covid-19.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de udviser symptomer på at være smittet eller er bekræftet smittet med COVID-19.

Såfremt en medarbejder eller leder er bekræftet smittet med COVID-19, så gælder de sædvanlige regler for sygemelding.

Når du er bekræftet smittet med COVID-19 anses du først som smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer. Det vil sige du skal blive hjemme til du har været helt fri for symptomer i mindst 48 timer og herefter kan du raskmelde dig efter aftale med din nærmeste leder. Medarbejderen skal efter raskmelding fortsat være opmærksom på om der opstår symptomer for COVID-19.

Hvis en person, der har været i institution eller skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende institution eller skole informeres om det, med henblik på at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på et forældreintranet/Aula eller lignende digitale systemer.

Nære kontakter er personer som du har været sammen med i perioden fra dine symptomer startede og ind til 48 timer efter dine symptomer ophørte.

Lederen skal sikre kortlægning af, hvilke nære kontakter medarbejderen har haft i forbindelse til øvrige ansatte og borgere fra den smittede medarbejders symptomdebut og frem til sygemelding. Nære kontakter defineres som:

 • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID- 19
 • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
 • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
 • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder
 • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19

I Skive Kommune betyder det konkret, at vi tjekker arbejdsskema med henblik på at opspore, hvilke børn, forælder og medarbejdere, der har været i nær kontakt med den smittede medarbejder.

Se afsnit vedr. information til borgere og øvrige medarbejdere, der har været nære kontakter. Lederen sikrer at det afklares, om der er behov informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til medarbejder. Der skal være opmærksomhed på regler om tavshedspligt. Oplysning om at et barn eller en medarbejder er smittet med COVID-19 er en helbredsoplysning, og der er ikke hjemmel i epidemiloven til at videregive helbredsoplysninger på navngivne personer. Det betyder, at navne på børn/medarbejdere, der er smittede med COVID-19, ikke må oplyses til uvedkommende, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Det må konkret vurderes, hvem der er uvedkommende.

Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op i institutionen/skolen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ledelsen samtidig gør de berørte børn/elever, forældre og lærere, der har været en nær kontakt til den smittede opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter.

 

Leder har en skærpet forpligtigelse til at informere medarbejdere og forældre til børn i medarbejderens undervisnings-/pasningstilbud, hvis de har været i nær kontakt med en COVID-19 smittet.

Leder skal sikre, at medarbejderne har øget opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Medarbejderne må gå på arbejde, så længe de ingen symptomer har.

Medarbejdere der har været i nær kontakt med en smittet skal altså udvise skærpet opmærksomhed på følgende mulige symptomer:

 • Feber
 • Ondt i halsen
 • Hoste
 • Åndenød
 • Muskel/ledsmerter
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Forkølelsessymptomer

Lederen sikrer, at alle medarbejderne og forældre informeres, når der er et smittetilfælde på en skole eller i et dagtilbud og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Hvis en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de er i institutionen eller i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

 

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I Skoler og Dagtilbud dokumenteres i elektronisk dokumenthåndteringssystem.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte din nærmeste leder.

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes.

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Sundhedsstyrelsen har samlet alle de sundhedsfaglige råd og informationsmaterialer til ledere og ansatte uden for sundheds- og ældresektoren på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-i-oevrig-sektor

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Instruks til ledelsen i dagtilbud
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Instruks-til-ledelse-i-dagtilbud.ashx?la=da&hash=3C6CF325D0FDF5F61D8DA4B713F685E8409DE82F

Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler

Instruks til ledelsen i skoler og fritidsordninger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781

Informationsmaterialer til borgere:
https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_Digital.ashx?la=da&hash=442D90E69DE6243DD3CDA1A80ABD6E22B86D4BB4

Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577

18. april 2020