Test af medarbejdere. COVID-19/Corona virus

Action Card er gældende for medarbejdere ansat i tilbud og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af medarbejdere indenfor de gældende områder. Herudover har alle borgere, over 18 år og som er uden symptomer, mulighed for selv at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk eller kontakte egen læge ved symptomer på COVID-19.

Læs mere om teststrategi på:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/teststrategi-og-smitteopsporing

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19, udviser symptomer på dette eller er bekymret for, om de har været udsat for smitte.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Alle medarbejdere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dette gælder også medarbejdere der testes positive igen indenfor en 8 ugers periode. Ved positiv test for COVID-19 følges retningslinjer beskrevet i Action Card: Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus.

I følgende er beskrevet hvilke medarbejdere, der skal henvises til test og hvordan de henvises.

Medarbejdere, som har tæt kontakt med borgere og patienter i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, og som har lette symptomer forenelige med COVID-19, kan via deres leder henvises til diagnostisk test for COVID-19. jf. Sundheds-styrelsens retningslinjer.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19 eller symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidligere men mindre hyppige symptomer omfatter bl.a. hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans mv.”

Medarbejdere henvises til test af leder og skal selv bestille tid og blive testet på en af de regionale test steder. Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

Læs mere om test af medarbejdere og henvisning til test via de nedenstående link:

Medarbejdere med bopælskommune i Region Midtjylland:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/test-af-medarbejdere-i-region-eller-kommune/

Medarbejdere med bopælskommune i Region Nordjylland:
https://rn.dk/da/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Coronavirus

Såfremt en test er negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Hvis medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding. En negativ test er et øjebliksbillede, og hvis en medarbejders symptomer forværres, ændres eller der kommer symptomer igen efter symptomophør, så skal medarbejderen igen kontakte lederen med henblik på ny test for COVID-19.

Såfremt en test er positiv, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere testes, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor de sidste 48 timer op til symptomudbrud. Det gælder også evt. vikarer og rengøringspersonale mv. Personale testes uanset om de er vidende om at have haft tæt kontakt til den smittede.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde.

Borgere skal også testes ved smittetilfælde på bosteder. Se Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet på bosted eller plejecenter.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Hvis en medarbejder uden symptomer testes positiv for COVID-19, så skal medarbejderen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test. Hvis medarbejderen får symptomer, gælder at medarbejdere isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør. Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Der skal være opmærksomhed om nogle af medarbejderne i plejecenteret samtidig er nære kontakter til den smittede. Se nedenfor.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder, at der skal være opmærksomhed på, om en medarbejder er en nær kontakt, når en borger / medarbejder er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

  1. kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

  2. kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter 
(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter):

  • Personer, som bor sammen en smittet

  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet

  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)

  • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Henvisning til test af nære kontakter går gennem egen læge. Herefter booker medarbejderen tid til to test med særlige intervaller. Se pjecen til dig der er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus.

I praksis bør det dog ikke være mange medarbejdere, der er nære kontakter og som skal testes via den vej, når gældende hygiejneregler, sundhedsstyrelsens anbefalinger samt retningslinjer for brug af værnemidler er fulgt i arbejdet med borgerne. Men der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc.  Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder eller en borger er nær kontakt til en smittet, så kan der søges rådgivning ved egen læge eller ved nedenstående hotline:

Hotline for medarbejdere på sundhed- social og ældreområdet 70200266.

Hotline for borgere – hjælp til kontaktopsporing mv. 70200233.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af medbeboerne eller medarbejderne også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation, hvor en medarbejder eller medbeboer kan defineres som nær kontakt jf. ovenstående. Der skal være opmærksomhed på at nære kontakter testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Hvis en medarbejder uden symptomer testes positiv for COVID-19, så skal medarbejderen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test. Hvis medarbejderen i forløbet får symptomer, gælder at medarbejdere isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør. Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Obs: Alle borgere, der er selvstændigt boende og testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen. Coronaopsporingen understøtter borgere i smitteopsporingen og kortlægning af nære kontakter. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvorfor leder af medarbejderen stadigvæk skal handle med det samme og som beskrevet i ovenstående.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

En medarbejder, der er alvorligt syg med symptomer, der tyder på COVID-19, henvender sig til egen læge for at blive henvist til test og undersøgelse for at få afklaret en eventuel smitte med COVID-19, og eventuelt indlæggelsesbehov. Medarbejderen får svar fra egen læge, og underretter leder, hvis bekræftet smittet.

Medarbejdere i sundhedsvæsenet og på ældreområdet, som har daglig og tæt kontakt til borgere, og som samtidig har tilknytning til minkfarme, fx fordi de selv bor på en minkfarm eller er bor sammen med personer, der regelmæssigt arbejder med mink, kan gå på arbejde som normalt. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen, at disse medarbejdere tilbydes test for COVID-19 hver 7. dag.

Der er tale om et frivilligt tilbud. Medarbejderne skal være særligt opmærksomme på om de selv eller deres husstandsmedlemmer udvikler symptomer, der kan være tegn på COVID-19.

Medarbejderen kan møde på arbejde mens der afventes svar på test, såfremt medarbejderen ingen symptomer har på COVID-19. Såfremt der kommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde.

Ved positiv test for COVID-19 og ingen samtidige symptomer på COVID-19 sikres selvisolation i 7 døgn fra testtidspunktet. Se action card for medarbejder bekræftet smittet.

Ved negativt svar på testen for COVID-19 er der ingen forholdsregler.

Medarbejderne uden symptomer på Covid-19 kan selv bestille tid til test på www.coronaprøver.dk

Hvis du som medarbejder i Skive kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer:

Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
Ældreområdet: Else-Marie Hansen
Sundhedsområdet / Tværgående: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:
COVID-19. Screening for SARS-CoV2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

21. september 2020