Test af borgere. COVID-19/Corona virus

Action Card er gældende retningslinjer i forhold til test af borgere, der bor i et botilbud eller på et plejecenter, eller som bor selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler indenfor gældende område.

Se også Action Card for test af medarbejdere samt for borgere bekræftet eller mistænkt smittet.

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Nedenstående borgere indenfor sundheds-, social- og ældreområdet kan henvises til test.

Hvis borgeren har symptomer på COVID-19, så kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til test.

Symptomer på COVID-19, er jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet:
”Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Ved progredierende forløb kan tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det kan udelukkes.”

Se Action Card for borgere smittet eller mistænkt smittet med COVID-19 for yderligere forholdsregler.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Såfremt der påvises COVID-19 hos personale, der har deltaget i pleje og behandling på flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere i de pågældende enheder testes.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke andre borgere/personale, der har været i nær kontakt med den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer og systematisk opfølgning i forhold til isolation og test. Se test af borgere der er nære kontakter.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en borger, er en nær kontakt til en bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

  1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
  2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter).

  • Personer, som bor sammen med en smittet
  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Henvisning til test af nære kontakter går gennem egen læge.

Hvis der er i tvivl om hvorvidt en borger er nær kontakt til en smittet, så kan borgeren selv eller tilbuddet søge rådgivning ved egen læge eller ved nedenstående hotline:

Hotline for medarbejdere på sundhed- social og ældreområdet 70200266.

Hotline for borgere – hjælp til kontaktopsporing mv. 70200233.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af borgerne også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation. Der skal være opmærksomhed på at nære kontakter testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

For at forebygge smittespredning til botilbud og plejecentre skal muligheden for at teste borgerne inden de flytter ind på et tilbud afklares  - efter aftale med borgeren og gennem egen læge.

Der skal også være opmærksomhed på muligheden for test ift. borgere med ukendt COVID-19 status, der udskrives fra sygehuset til et tilbud.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer:

Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen

Ældreområdet: Else-Marie Hansen

Sundhedsområdet / Tværgående: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds-,  ældre- og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundheds-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre_-bosteder-og-andre-instutioner.ashx?la=da&hash=68358D079B713821A4F312FC11B8A5A07797685A

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573 

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje