Test af borgere. COVID-19/Corona virus

Action Card er gældende retningslinjer i forhold til test af borgere, der bor i et botilbud eller på et plejecenter, eller som bor selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver praksis omkring test af borgere indenfor sundheds-, social og ældreområdet og henvisningsveje, herudover har alle borgere over 18 år og som er uden symptomer, mulighed for selv at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk.

Se også Action Card for test af medarbejdere samt for borgere bekræftet eller mistænkt smittet. Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning.

Alle borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dette gælder også borgere der testes positive igen indenfor en 8 ugers periode. Ved positiv test for COVID-19 følges retningslinjer beskrevet i:

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Der er flere henvisningsveje til test for borgere indenfor sundheds-, social- og ældreområdet, som er beskrevet nedenfor:

Hvis borgeren har symptomer på COVID-19, så kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til test.

Dette kan enten ske ved at borger transporteres til de hvide testtelte, eller ved at den regionale COVID-19 testbil kommer i borgers hjem/på institutionen. Det er altid rekvirenten (egen læge/vagtlæge), der er ansvarligt for at følge op på svar og orientere borger om det.
Borgere med NemId kan selv se prøveresultatet på sundhed.dk. Borgere uden NemId kan få testresultat ved kontakt til egen læge i deres åbningstid. I weekender og helligdage kan vagtlæge kontaktes for svar; denne mulighed bør dog kun anvendes ved borgere, hvor det vurderes som fagligt uforsvarligt at opretholde isolation indtil egen læge er tilgængelig.

Se retningslinje for podning af borgere udenfor hospitalerne her:
COVID-19. Podning af Borgere udenfor hospitalerne (COVID-testbilen), regional retningslinje. (Region Midtjylland)

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt, i det tidlige stadie oftest vesikulære eller maculopapuløse, evt. eksematøse). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19”.

Se Action Cards for borgere smittet eller mistænkt smittet med COVID-19 for yderligere forholdsregler.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Såfremt der påvises COVID-19 hos personale, der har deltaget i pleje og behandling på flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere i de pågældende enheder testes.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke andre borgere/personale, der har været i nær kontakt med den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer og systematisk opfølgning i forhold til isolation og test. Se test af borgere der er nære kontakter.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en borger, er en nær kontakt til en bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

  1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

  2. kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter):

  • Personer, som bor sammen en smittet

  • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet

  • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Henvisning til test af nære kontakter går gennem egen læge. Henvisning til test af nære kontakter uden symptomer kan også ske ved henvendelse til Coronaopsporing på 32320511. Den nære kontakt skal testes 2 gange.

Hvis der er i tvivl om hvorvidt en borger er nær kontakt til en smittet, så kan borgeren selv eller tilbuddet søge rådgivning ved egen læge eller ved nedenstående hotline:

Hotline for medarbejdere på sundhed- social og ældreområdet 70200266.

Hotline for borgere – hjælp til kontaktopsporing mv. 70200233.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af borgerne også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation. Der skal være opmærksomhed på at nære kontakter testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Obs: Alle borgere, der er selvstændigt boende og testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen. Coronaopsporingen understøtter borgere i smitteopsporingen og kortlægning af nære kontakter. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvorfor der stadigvæk skal handles med det samme og som beskrevet i ovenstående.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Se også action card for test af medarbejdere, hvor det er beskrevet hvornår medarbejdere anses som nære kontakter og skal testes.

For at forebygge smittespredning til botilbud og plejecentre anbefales det at borgere, der skal flytte ind på disse institutioner, eller borgere der udskrives fra sygehuset til disse institutioner, testes senest 48 timer før indflytning. Testsvar bør foreligge inden indflytning. Såfremt test er positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette dog efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred.
Hvis en borger udskrives før testsvaret foreligger, bør borgeren håndteres som mistænkt smittet og opfordres til selvisolation, indtil testsvaret modtages/kan tilgås. Dette gælder både for borgere med og uden symptomer.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør borger ud fra et forsigtighedsprincip håndteres som nær kontakt; dvs. at borger testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen, og skal være isoleret indtil der foreligger negativ svar på første test.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

  • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
  • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
  • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side: https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122


Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Til dig der har symptomer på Covid-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

Til dig der er testet positiv for ny coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

23. september 2020