Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Corona virus

Action Card er gældende for medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Visitation, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en medarbejder indenfor gældende område er bekræftet smittet med COVID-19.

Alle medarbejdere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dette gælder også medarbejdere der testes positive igen indenfor en 8 ugers periode.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de udviser symptomer på at være smittet eller er bekræftet smittet med COVID-19.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidligere men mindre hyppige symptomer omfatter bl.a. hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans mv.” 

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, så skal medarbejderen straks forlade arbejdspladsen. Se Action Card for medarbejder der er mistænkt smittet eller som udviser symptomer på COVID-19 samt Action Card for test af medarbejdere.

Såfremt en medarbejder eller leder er bekræftet smittet med COVID-19, så gælder de sædvanlige regler for sygemelding.

Når du er bekræftet smittet med COVID-19 anses du først som smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer. Det vil sige du skal blive hjemme til du har været helt fri for symptomer i mindst 48 timer og herefter kan du raskmelde dig efter aftale med din nærmeste leder. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

Hvis en smittet medarbejder arbejder med borgere, der er i ekstrem høj risiko for at udvikle alvorligt forløb ved Covid 19, så skal der være opmærksomhed på at andre og skærpede retningslinjer kan være gældende i forhold til at vende tilbage til arbejdet. (Se Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet).

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Test af andre borgere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Såfremt der påvises COVID-19 hos personale, der har deltaget i pleje og behandling på flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere i de pågældende enheder testes.

Test af medarbejdere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere  testes, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor de sidste 48 timer op til symptomudbrud hos den smittede. Det gælder også evt. vikarer og rengøringspersonale mv.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

På plejecentre og botilbud, gælder de rammer der er beskrevet ovenfor, når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af medbeboerne eller andre medarbejdere også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation, hvor en medarbejder eller medbeboer kan defineres som nær kontakt jf. nedenstående, idet der skal være opmærksomhed på at nære kontakter, testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en medarbejder er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter
(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter):

 • Personer, som bor sammen en smittet

 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet

 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Se action card for test af borgere og medarbejdere for nærmere information om test og henvisning til test. Se også pjecen til dig der er nær kontakt til en person smittet med ny Corona virus.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister mhp. at følge op på, om der er nære kontakter blandt kollegaer eller borgere. Der skal være opmærksomhed på der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjer, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder eller en borger er nær kontakt til en smittet, så kan der søges rådgivning ved nedenstående hotline: 

Hotline for medarbejdere på sundhed- social og ældreområdet 70200266.

Hotline for borgere – hjælp til kontaktopsporing mv. 32320511- tast 2.

Borgere, der har været i nær kontakt med den smittede medarbejder fra 48 timer før symptomdebut og indtil 48 timer efter, at den smittede er symptomfri, skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Borgere som bor selvstændigt, skal have udleveret et informationsbrev, når de kontaktes personligt og informeres.

LINK til brev

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være opmærksomme på symptomer.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til medarbejder. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Information til medarbejdere:

På bosteder og plejecentre sikrer lederen at alle medarbejderne informeres, når der er et smittetilfælde på et center og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe. Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19.

Medarbejderne må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (gælder ikke nære kontakter).

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, skal medarbejderen blive hjemme indtil medarbejderen er rask, dvs. 48 timer efter at medarbejderen ikke har flere symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed. Se action Card mistænkt smittet medarbejder eller bekræftet smittet samt test af medarbejdere.

Information til medbeboere / andre borgere:

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres med mindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive. De kan evt. undgå forsamlinger mv. de næste 48 timer og der kan være yderligere fokus på hygiejne.

Vi må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Ved smittetilfælde på et tilbud sikres skærpet observation af borgerne for symptomer på COVID-19.

Såfremt borgeren udviser symptomer eller mistænkes smittet, så henvises til:

 • Action Card for test af borgere
 • Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet på et plejecenter eller botilbud
 • Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet, udekørende og støtte i eget hjem

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I Sundheds-, Ældre- og Socialafdelingen dokumenteres i Nexus. Der skal være opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en borger, som udgør en nær kontakt til en smittet medarbejder. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler og at der er udleveret et informationsbrev til borger.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Forholdsregler fra den regionale MRSA-enhed:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/regional-mrsa-enhed/generel-infektionshygiejne/covid-19-coronavirus/

Fakta ark: Vigtigt at vide om værnemidler ved Covid-19
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-faktaark.ashx?la=da&hash=1F718AE973D7BB1CDC531B405C50B31F6394EC8F

Retningslinje for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet. Region Midtjylland:
COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

21. september 2020