Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Coronavirus , udekørende og støtte i eget hjem

Action Card er gældende for medarbejdere i udekørende funktioner i Pleje og visitation samt medarbejdere der løser støtteopgaver i borgernes eget hjem i Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

 • Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen

Anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Alle borgere der får et positivt testsvar eller afventer testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dette gælder også borgere der testes positive igen indenfor en 8 ugers periode.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19, afventer testsvar eller udviser symptomer på COVID-19.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af opgaverne, transport, og der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne, tilrettelæggelse af de konkrete besøg borgerne og deres samboende, at holde afstand, fokus på symptomer mv. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Læs mere i Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen.

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, så skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejdere smittet eller mistænkt smittet.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materiale som kan anvendes, når borgeren oplyses om, hvordan de kan være med til at mindske smittespredning og håndtere COVID-19 i eget hjem. (se under retningslinjer og materialer).

Medarbejderne skal ved hvert besøg spørge borgeren om denne har symptomer på COVID-19. Medarbejderen skal sikre at borgeren oplyses om symptomerne på COVID-19 og at borgeren er oplyst om, at reagere og give besked over telefonen såfremt borgeren får symptomer, herunder også svage symptomer.

Hvis en borger testes og udskrives fra hospital før testsvaret foreligger, bør borgeren håndteres som mistænkt smittet og opfordres til selvisolation, indtil testsvaret modtages/kan tilgås. Dette gælder både for borgere med og uden symptomer.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør borger ud fra et forsigtighedsprincip håndteres som nær kontakt; dvs. at borger testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen, og skal være isoleret indtil der foreligger negativ svar på første test.

Det er vigtigt at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidligere men mindre hyppige symptomer omfatter bl.a. hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans mv. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt, i det tidlige stadie oftest vesikulære eller maculopapuløse, evt. eksematøse). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.”

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer (se ’Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet’). Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og isolere sig fra andre. Se afsnit om selvisolation i eget hjem længere nede.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til leder.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Borgeren opfordres til at kontakte egen læge eller der indhentes samtykke til at medarbejderen kontakter borgerens læge eller lægevagten. Observationer drøftes med lægen, som kan henvise til test for COVID-19.

Henvises der til test for COVID-19, er det ligeledes egen læge der følger op på og orienterer borger om prøvesvar.

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper

Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Se afsnit om infektionshygiejne og værnemidler.

Når en borger udviser symptomer eller er smittet med COVID-19, så skal lederen overveje om støtten kan tilrettelægges på en måde, så mulige smitteveje reduceres.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning. Følgende procedure følges:

 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre. Se nedenstående afsnit om selvisolation i eget hjem.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer.
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning.

Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

 

 • Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19. Hos nogle borgere er det vanskeligt at afgøre, hvornår symptomer er ophørt, og her søges der rådgivning hos borgerens læge. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.
 • Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke nære kontakter der har været til den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer, test og systematisk opfølgning. Se afsnit med opsporing og forholdsregler vedr. nære kontakter.
 • Det er vigtigt at smittetilfælde dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Om muligt bør selvisolation ske i eget hjem, fordi den smittede person føler sig tryg i rammerne og ressourcerne ift. eksterne isolationsfaciliteter i så fald kan allokeres til personer, som ikke har mulighed for selvisolation i eget hjem.

Selvisolation anbefales for følgende grupper:

 • Personer med symptomer på COVID-19, som afventer svar eller har fået påvist smitte med ny coronavirus
 • Personer uden symptomer med positivt svar på test for ny coronavirus
 • Nære kontakter til personer med påvist smitte med ny coronavirus indtil svar på test for ny coronavirus.

Forudsætninger for selvisolation i eget hjem:

 • At personen ikke forlader hjemmet
 • At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
 • At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefaciliteter.
 • At personen kan holde afstand til andre i husstanden, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19
 • At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet

Som udgangspunkt omfatter den sidste forudsætning ikke mindreårige børn, men det anbefales, at andre voksne i husstanden tager sig af børnene. Er dette ikke muligt, skal der være fokus på hygiejne og holdes godt øje med om barnet udvikler symptomer.

Borgeren vil ved en positiv test for COVID-19 også modtage information om selvisolation i eget hjem fra Sundhedsstyrelsen.

Er ovennævnte forudsætninger for selvisolation i eget hjem ikke opfyldt, kan borgeren visiteres til isolation udenfor eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet. Er dette tilfældet, se action card for ’Isolationsfaciliteter’.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en borger er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter
(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter):

 • Personer, som bor sammen en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet

 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet, og der foreligger negativt svar på første test, også selv om de ingen symptomer har. Henvisning til test af nære kontakter sker på følgende måde:

1: Ring til Coronaopsporing tlf 70200233, tast 2, for at afklare om du er nær kontakt, og hvilke dage du skal testes. Nære kontakter testes som hovedregel 2 gange.

2: Ring til Coronaopsporing tlf 32320511, tast 2, for at få henvisning til test.

3: Bestil tid til test på coronaproever.dk

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere sine nære kontakter, jf. ovenstående definition. Borgeren eller dennes pårørende kan få hjælp/rådgivning ved at kontakte Coronaopsporing på tlf 70200233,  tast 2. Nogle borgere kan have behov for at medarbejdere hjælper med at informere nære kontakter, det forudsætter borgerens samtykke.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister mhp. at følge op på, om nogle af medarbejderne er nære kontakter. Der skal være opmærksomhed på der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjer, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder er nær kontakt til en smittet, så kan der ligeledes søges rådgivning ved at kontakte Coronaopsporing tlf 70200233, tast 2.

Lederen sikrer, at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til borger. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være særlige opmærksomme på symptomer.

Obs: Alle borgere, der er selvstændigt boende og testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen. Coronaopsporingen understøtter borgere i smitteopsporingen og kortlægning af nære kontakter. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvorfor leder stadigvæk skal handle med det samme og som beskrevet i ovenstående.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter, eller i: Til dig der er testet positiv for ny Coronavirus.

Lederen sikrer at alle medarbejdere i f.eks. et team informeres, når der er et smittetilfælde, og at der er opmærksomhed på medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Medarbejdere skal have opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19 og de må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (OBS: Gælder ikke medarbejdere der kan defineres som nære kontakter jf. ovenstående afsnit).

Hvis en samboende i boligen enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, fordi vedkommende udviser symptomer, skal medarbejderen:

 • Sikre at den samboende opholde sig i et aflukket rum under hele besøget.
 • Opfordre den samboende til at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd ved symptomer på COVID-19, som beskrevet i pjecen ’Syg i eget hjem’.
 • Informere samboende om hensigtsmæssige rammer for isolation i eget hjem og drøfte konkrete rammer og muligheder for dette.

 

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I fagsystemet Nexus, under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Herunder også hvis borgeren ikke kan eller vil overholde gældende retningslinjer f.eks. i forbindelse med isolation. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds-, ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573 

Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Personer-der-udskrives-til-eget-hjem

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Informationsmaterialer til borgere om frivillig isolation ved påvist covid-19:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19  

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus.  https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Anbefalinger til personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/covid19/midlertidige-anbefalinger-for-rationel-brug-af-vrnemidler-05062020_ssi.pdf?la=da

Forholdsregler fra den regionale MRSA-enhed:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/regional-mrsa-enhed/generel-infektionshygiejne/covid-19-coronavirus/  

23. november 2020