Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Coronavirus , udekørende og støtte i eget hjem

Action Card er gældende for medarbejdere i udekørende funktioner i Pleje og visitation samt medarbejdere der løser støtteopgaver i borgernes eget hjem i Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

 • Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen

Anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på covid-19.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af opgaverne, transport, og der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne, tilrettelæggelse af de konkrete besøg borgerne og deres samboende, at holde afstand, fokus på symptomer mv. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Læs mere i ”Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen”.

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, så skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejdere smittet eller mistænkt smittet.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materiale som kan anvendes, når borgeren oplyses om, hvordan de kan være med til at mindske smittespredning og håndtere COVID-19 i eget hjem. (se under retningslinjer og materialer).

Medarbejderne skal ved hvert besøg spørge borgeren om denne har symptomer på COVID-19. Medarbejderen skal sikre at borgeren oplyses om symptomerne på COVID-19 og at borgeren er oplyst om, at reagere og give besked over telefonen såfremt borgeren får symptomer, herunder også svage symptomer.

Det er vigtigt at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende:

”Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Ved progredierende forløb kan tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det kan udelukkes.”

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer (se ’Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet’). Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og isolere sig fra andre.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til leder.

Borgeren opfordres til at kontakte egen læge eller der indhentes samtykke til at medarbejderen kontakter borgerens læge eller lægevagten. Observationer drøftes med lægen, som kan henvise til test for COVID-19.

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper

Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Se afsnit om infektionshygiejne og værnemidler.

Når en borger udviser symptomer eller er smittet med COVID-19, så skal lederen overveje om støtten kan tilrettelægges på en måde, så mulige smitteveje reduceres.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning. Følgende procedure følges:

 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
Ældreområdet: Else-Marie Hansen
Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

 • Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19. Hos nogle borgere er det vanskeligt at afgøre, hvornår symptomer er ophørt, og her søges der rådgivning hos borgerens læge. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.
 • Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke nære kontakter der har været til den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer, test og systematisk opfølgning. Se afsnit med opsporing.
 • Det er vigtigt at smittetilfælde dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en borger er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter).

 • Personer, som bor sammen med en smittet.
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet.
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.).
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen).
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Se action card for test af borgere og medarbejdere for nærmere information om test og henvisning til test. Se også pjecen til dig der er nær kontakt til en person smittet med ny Corona virus.

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere sine nære kontakter, jf. ovenstående definition. Borgeren eller dennes pårørende kan få hjælp til kontaktopsporingen på den fælles myndigheds hotline: 70200233. Nogle borgere kan have behov for at medarbejdere hjælper med at informere nære kontakter, det forudsætter borgerens samtykke.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister mhp. at følge op på, om nogle af medarbejderne er nære kontakter. Der skal være opmærksomhed på der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjer, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder er nær kontakt til en smittet, så kan der søges rådgivning ved nedenstående hotline: 

Hotline for medarbejdere på sundheds, social- og ældreområdet 70200266.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til borger. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være særlige opmærksomme på symptomer.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter, eller i: Til dig der er testet positiv for ny Coronavirus.

Lederen sikrer at alle medarbejdere i f.eks. et team informeres, når der er et smittetilfælde, og at der er opmærksomhed på medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe.

Medarbejdere skal have opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19 og de må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (OBS: Gælder ikke medarbejdere der kan defineres som nære kontakter jf. ovenstående afsnit).

Hvis en samboende i boligen enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, fordi vedkommende udviser symptomer, skal medarbejderen:

 • Sikre at den samboende opholde sig i et aflukket rum under hele besøget.
 • Opfordre den samboende til at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd ved symptomer på COVID-19, som beskrevet i pjecen ’Syg i eget hjem’.
 • Informere samboende om hensigtsmæssige rammer for isolation i eget hjem og drøfte konkrete rammer og muligheder for dette.

 

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I fagsystemet Nexus, under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer:

Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen

Ældreområdet: Else-Marie Hansen

Sundhedsområdet/Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Herunder også hvis borgeren ikke kan eller vil overholde gældende retningslinjer f.eks. i forbindelse med isolation. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds-, ældre- og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Socialfaglige spørgsmål rettes til Socialstyrelsens hotline. Kontaktes på 72 42 40 00.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundheds-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Personale og arbejdsgivers ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar-for-at-hindre-smittespredning.ashx?la=da&hash=CCB8875571F8C91BDF29AF1EA8E5FB6CCBB68EF5

Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Hndtering-af-COVID19-Personer-der-udskrives.ashx?la=da&hash=397D1F8E4C62464D680BADF9DD07C431C08A0BF5 

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19---Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-mv.ashx?la=da&hash=24EE0B3567A766DD8B7109D83319D918ADF25960

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19 

Forholdsregler fra den regionale MRSA-enhed:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/regional-mrsa-enhed/generel-infektionshygiejne/covid-19-coronavirus/

Informationsmaterialer til borgere, der er smittet eller har symptomer på COVID-19:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-på-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_Digital.ashx?la=da&hash=442D90E69DE6243DD3CDA1A80ABD6E22B86D4BB4

Anbefalinger til personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-%C3%B8get-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.


https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19---Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-mv.ashx?la=da&hash=24EE0B3567A766DD8B7109D83319D918ADF25960

20. maj 2020