Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus på et plejecenter eller botilbud

Action Card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Visitation samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

 • Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COCID-19.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af hverdagen i det enkelte tilbud og der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne, tilrettelæggelse af besøg, at holde afstand, symptomer mv. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte på tilbuddet.

Læs mere i ” Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”.

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, så skal medarbejderen straks sendes hjem.

Det er vigtigt at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende:

”Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Ved progredierende forløb kan tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det kan udelukkes.”

Hvis en borger er bekræftet eller mistænkt smittet ved COVID-19 følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Borgere i botilbud og på et plejecenter støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis en medarbejder mistænker at en borger har symptomer på COVID-19, så skal medarbejderen straks give besked til nærmeste leder og nedenstående procedure følges:

 • Borgeren skal straks isoleres på enestue/i sin bolig og må ikke komme i kontakt med andre borgere. Borgerens tilstand observeres. Ved behov for tæt kontakt skal personalet anvende værnemidler. Se afsnit vedr. infektionshygiejne og værnemidler.
 • Borgerens læge eller lægevagten kontaktes med henblik på drøftelse af observation af symptomer. Det er tilbuddet der skal sikre at relevante værnemidler er til rådighed for lægen ved et sygebesøg på tilbuddet.
 • Lægen kan kontakte regionens udgående funktion med henblik på vurdering og test for COVID-19 eller vurdere behov for evt. indlæggelse. Hvis andre borgere eller medarbejdere udviser symptomer, bør disse også testes.

Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID-19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge ovenstående fremgangsmåde.

Det er ledelsens ansvar, at der sker opfølgning på resultatet af test for COVID-19, også ved borgere der indlægges.

Når en borger testes positiv for COVID-19 følges følgende procedure:

Såfremt borgeren forsat opholder sig i tilbuddet, så skal borgeren straks isoleres. Borgerens tilstand observeres for forværring.

Hygiejneorganisation kontaktes med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret smitte med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Test af andre borgere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Test af medarbejdere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere testes, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor de sidste 48 timer op til symptomudbrud hos den smittede. Det gælder også evt. vikarer og rengøringspersonale mv.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link: COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Områder og genstande som den smittede har rørt ved i 48 timer inden debut af symptomer skal rengøres og desinficeres så vidt muligt.

Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke andre borgere / personale, der har været i nær kontakt med den smittede. Se særlige forholdsregler omkring opsporing, test og isolation af nære kontakter nedenfor.

Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19. Hos nogle borgere er det vanskeligt at afgøre, hvornår symptomer er ophørt, og her søges der rådgivning hos borgerens læge. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

 

 

 

 

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en borger / medarbejder er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter :
(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter).

 • Personer, som bor sammen en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet
  (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end
  15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med
  COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet og deres testsvar foreligger, også selv om de ingen symptomer har. Se action card for test af borgere og medarbejdere for nærmere information om test og henvisning til test. Se også pjecen til dig der er nær kontakt til en person smittet med ny Corona virus.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister mhp. at følge op på, om nogle af medarbejderne er nære kontakter. Der skal være opmærksomhed på der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjer, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder eller en borger er nær kontakt til en smittet, så kan der søges rådgivning ved nedenstående hotline:

Hotline for medarbejdere på sundhed- social og ældreområdet 70200266

Hotline for borgere – hjælp til kontaktopsporing mv. 70200233

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor, når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af medbeboerne eller medarbejderne også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation, hvor en medarbejder eller medbeboer kan defineres som nær kontakt jf. ovenstående. Der skal være opmærksomhed på at nære kontakter testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Medbeboere / borgere, der har været i nær kontakt med den smittede borger fra 48 timer før symptomdebut og indtil 48 timer efter, at den smittede er symptomfri, skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til borger. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være opmærksomme på symptomer.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

 

Information til medarbejdere:

På bosteder og plejecentre sikrer lederen at alle medarbejderne informeres, når der er et smittetilfælde på et center og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe. Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19. Medarbejderne må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (gælder ikke nære kontakter).

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, skal medarbejderen blive hjemme indtil medarbejderen er rask, dvs. 48 timer efter at medarbejderen ikke har flere symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed. Se action Card mistænkt smittet medarbejder eller bekræftet smittet samt test af medarbejdere. 

Information til medbeboere / andre borgere:

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres med mindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive. De kan evt. undgå forsamlinger mv. de næste 48 timer og der kan være yderligere fokus på hygiejne.

Vi må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede borger giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer).

Isolation af mistænkt smittede og smittede borgere er med til at mindske smittespredningen i et tilbud.

På særlige afdelinger kun til isolation af borgere smittet med COVID-19, så skal det fremgå af et skilt ved indgangen til afdelingen, at her er smittetilfælde og dette er en afdeling for COVID-19 smittede, således at der er opmærksomhed på de nødvendige forholdsregler inden man går ind i afdelingen. Det må IKKE fremgå hvem den eller de smittede er.

På alle tilbud sættes et informationsskilt op ved hovedindgange og indgange til afdelinger. Informationsskiltet sættes op uanset om der er smittetilfælde eller ikke. Skiltet angiver forholdsregler vedr. COVID-19. Herunder angives det, at man som besøgende, leverandør eller behandler ikke må gå ind på tilbuddet, men skal kontakte et bestemt telefonnummer og vente der til man bliver mødt ved døren. Dette for at hindre smittespredning til borgere og medarbejdere i tilbuddet, og hindre at f.eks. en behandler kommer i kontakt med en evt. smittet borger.

Det er vigtigt at smittetilfælde og isolation af borgere dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Hvis man er i tvivl om forebyggelse eller håndtering af COVID-19 på en afdeling, så kan områdets hygiejneansvarlige kontaktes for yderligere vejledning.

Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør mellem de bekræftede smittede og de øvrige borgere.

Nogle borgere forstår ikke nødvendigheden af at isolere sig, og her forsøges borgeren motiveret til at blive i egen bolig gennem pædagogiske metoder. Hvis dette ikke er muligt, så er yderligere procedure beskrevet  i ”Vejledning om forebyggelse af smitte  med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”.

Dokumentation i Nexus følger gældende retningslinjer på områderne.

Under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Socialfaglige spørgsmål rettes til Socialstyrelsens hotline. Kontaktes på 72 42 40 00.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre_-bosteder-og-andre-instutioner.ashx?la=da&hash=68358D079B713821A4F312FC11B8A5A07797685A

Personale og arbejdsgivers ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar-for-at-hindre-smittespredning.ashx?la=da&hash=CCB8875571F8C91BDF29AF1EA8E5FB6CCBB68EF5

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452


Til dig der er testet positiv for ny Corona virus
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB


Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Hndtering-af-COVID19-Personer-der-udskrives.ashx?la=da&hash=397D1F8E4C62464D680BADF9DD07C431C08A0BF5

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19---Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-mv.ashx?la=da&hash=24EE0B3567A766DD8B7109D83319D918ADF25960

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Forholdsregler fra den regionale MRSA-enhed:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/regional-mrsa-enhed/generel-infektionshygiejne/covid-19-coronavirus/

Fakta ark: Vigtigt at vide om værnemidler ved Covid-19
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-faktaark.ashx?la=da&hash=1F718AE973D7BB1CDC531B405C50B31F6394EC8F

Retningslinje for test af borgere og medarbejdere på plejehjem og bosteder, hvor der er konstateret et smittetilfælde:
https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X60141688D79DFE97C125855F003CFC59&level=FSTBKK&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Informationsmaterialer til borgere, der er smittet eller har symptomer på COVID-19:
https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

19. maj 2020