Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus på et plejecenter eller botilbud

Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejehjem eller døgntilbud i Pleje og visitation, Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

 • Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejehjem og botilbud.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Alle borgere og medarbejdere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dette gælder også borgere og medarbejdere der testes positive igen indenfor en 8 ugers periode.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i forhold til organisering og planlægning af opgaverne, transport, og der skal være fokus på brugen af værnemidler, hygiejne, tilrettelæggelse af de konkrete besøg borgerne og deres samboende, at holde afstand, fokus på symptomer mv. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Læs mere i vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud mv:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, så skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejdere smittet eller mistænkt smittet.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materiale som kan anvendes, når borgeren oplyses om, hvordan de kan være med til at mindske smittespredning og håndtere COVID-19 i eget hjem. (se under retningslinjer og materialer).

For at forebygge smittespredning til botilbud og plejecentre anbefales det at borgere, der skal flytte ind på disse institutioner, eller borgere der udskrives fra sygehuset til disse institutioner, testes senest 48 timer før indflytning. Testsvar bør foreligge inden indflytning. Såfremt test er positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette dog efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred.
Hvis en borger udskrives før testsvaret foreligger, bør borgeren håndteres som mistænkt smittet og opfordres til selvisolation, indtil testsvaret modtages/kan tilgås. Dette gælder både for borgere med og uden symptomer.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør borger ud fra et forsigtighedsprincip håndteres som nær kontakt; dvs. at borger testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen, og skal være isoleret indtil der foreligger negativ svar på første test.

Det er vigtigt at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Jf. retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidligere men mindre hyppige symptomer omfatter bl.a. hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans mv.Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt, i det tidlige stadie oftest vesikulære eller maculopapuløse, evt. eksematøse). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.”

Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer (se ’Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet’). Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og isolere sig fra andre.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til leder.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Borgeren opfordres til at kontakte egen læge eller der indhentes samtykke til at medarbejderen kontakter borgerens læge eller lægevagten. Observationer drøftes med lægen, som kan henvise til test for COVID-19.

Henvises der til test for COVID-19, vil institutionen blive orienteret i tilfælde af positive testsvar. Negative testsvar kan verificeres ved kontakt til egen læge.
Se flowchart for yderligere info:
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X4C740D617EC3423FC125859600582707/$file/Procedure%20ved%20konstateret%20smitte.pdf

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper.

Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Se afsnit om infektionshygiejne og værnemidler.

Når en borger udviser symptomer eller er smittet med COVID-19, så skal lederen overveje om støtten kan tilrettelægges på en måde, så mulige smitteveje reduceres.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning. Følgende procedure følges:

 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

 

 • Borgeren kan betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19. Hos nogle borgere er det vanskeligt at afgøre, hvornår symptomer er ophørt, og her søges der rådgivning hos borgerens læge. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.
 • Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke nære kontakter der har været til den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer, test og systematisk opfølgning. Se afsnit med opsporing og forholdsregler vedr. nære kontakter.
 • Det er vigtigt at smittetilfælde dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en borger er bekræftet smittet med COVID-19. Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter
(fra COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter).

 • Personer, som bor sammen en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter skal isolere sig indtil de er testet, og der foreligger negativt svar på første test, også selv om de ingen symptomer har. Henvisning til test af nære kontakter sker på følgende måde:

1: Ring til Coronaopsporing tlf 70200233, tast 2, for at afklare om du er nær kontakt, og hvilke dage du skal testes. Nære kontakter testes som hovedregel 2 gange.

2: Ring til Coronaopsporing tlf 32320511, tast 2, for at få henvisning til test.

3: Bestil tid til test på coronaproever.dk

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere sine nære kontakter, jf. ovenstående definition. Borgeren eller dennes pårørende kan få hjælp/rådgivning til dette ved at kontakte Coronaopsporing: 70200233- tast 2. Nogle borgere kan have behov for at medarbejdere hjælper med at informere nære kontakter, det forudsætter borgerens samtykke.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister mhp. at følge op på, om nogle af medarbejderne er nære kontakter. Der skal være opmærksomhed på der kan være opstået situationer i opgaverne med borgerne eller kollegaerne, hvor man f.eks. ikke har kunnet holde den fornødne afstand, ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjer, at man er kommet i berøring med sekreter fra en borger etc. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder er nær kontakt til en smittet, så kan der søges rådgivning ved Coronaopsporing, tlf 70200233, tast 2.: 

Lederen sikrer, at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til borger. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være særlige opmærksomme på symptomer.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter, eller i: Til dig der er testet positiv for ny Coronavirus.

Information til medarbejdere:

På bosteder og plejecentre sikrer lederen at alle medarbejderne informeres, når der er et smittetilfælde på et center og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe. Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19. Medarbejderne må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (gælder ikke nære kontakter).

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, skal medarbejderen blive hjemme indtil medarbejderen er rask, dvs. 48 timer efter at medarbejderen ikke har flere symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed. Se action Card mistænkt smittet medarbejder eller bekræftet smittet samt test af medarbejdere. 

Information til medbeboere / andre borgere:

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres med mindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive. De kan evt. undgå forsamlinger mv. de næste 48 timer og der kan være yderligere fokus på hygiejne.

Vi må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede borger giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer).

Isolation af mistænkt smittede og smittede borgere er med til at mindske smittespredningen i et tilbud.

På særlige afdelinger kun til isolation af borgere smittet med COVID-19, så skal det fremgå af et skilt ved indgangen til afdelingen, at her er smittetilfælde og dette er en afdeling for COVID-19 smittede, således at der er opmærksomhed på de nødvendige forholdsregler inden man går ind i afdelingen. Det må IKKE fremgå hvem den eller de smittede er.

På alle tilbud sættes et informationsskilt op ved hovedindgange og indgange til afdelinger. Informationsskiltet sættes op uanset om der er smittetilfælde eller ikke. Skiltet angiver forholdsregler vedr. COVID-19. Herunder angives det, at man som besøgende, leverandør eller behandler ikke må gå ind på tilbuddet, men skal kontakte et bestemt telefonnummer og vente der til man bliver mødt ved døren. Dette for at hindre smittespredning til borgere og medarbejdere i tilbuddet, og hindre at f.eks. en behandler kommer i kontakt med en evt. smittet borger.

Det er vigtigt at smittetilfælde og isolation af borgere dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Hvis man er i tvivl om forebyggelse eller håndtering af COVID-19 på en afdeling, så kan områdets hygiejneansvarlige kontaktes for yderligere vejledning.

Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør mellem de bekræftede smittede og de øvrige borgere.

Nogle borgere forstår ikke nødvendigheden af at isolere sig, og her forsøges borgeren motiveret til at blive i egen bolig gennem pædagogiske metoder. Hvis dette ikke er muligt, så er yderligere procedure beskrevet  i ”Vejledning om forebyggelse af smitte  med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”.

Dokumentation i Nexus følger gældende retningslinjer på områderne.

Under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer. Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud. Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet / Tværgående hygiejnekoordinator: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 70 20 02 66.

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud mv.:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus: 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Anbefalinger til personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Informationsmaterialer til borgere om frivillig isolation ved påvist covid-19:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19  

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Forholdsregler fra den regionale MRSA-enhed:
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/til-fagfolk/regional-mrsa-enhed/generel-infektionshygiejne/covid-19-coronavirus/

23. november 2020