Besøg på botilbud i Socialafdelingen og Center for Psykiatri og Rusmiddel

Action Card er gældende for bofællesskaber og døgntilbud i Socialafdelingen og Center for Psykiatri og Rusmiddel i Skive Kommune.

Action Card er gældende for besøg fra pårørende på tilbuddenes arealer.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action card er udarbejdet for at sikre, at besøg fra pårørende, sker efter overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med Covid-19.

Omfang og hyppighed for besøg:

Besøgene har som udgangspunkt en varighed på op til en time, og kan som udgangspunkt ske en gang om ugen.

Hvem og hvor: 

Der udpeges 1-2 faste besøgspersoner for hver borger. Det er ledelsen af botilbuddet, der fastsætter, hvem der skal udpeges til faste kontaktpersoner. Dette sker dog i samarbejde med borgeren og de pårørende.

Besøg foregår som udgangspunkt udendørs på borgerens terrasse. Hvis borgeren ikke har egen terrasse, anviser ledelsen det udendørs besøgssted. Besøgsstedet skal være møbleret og markeret, og stedet skal være tilgængeligt uden, at besøgende skal igennem indendørs fællesarealer.

Aftale om besøg:

Besøg kan kun afvikles efter forudgående aftale med botilbuddet.
Afdelingslederen har ansvaret for at planlægge og koordinere besøgene, så de kan afvikles efter de sundhedsmæssige retningslinjer, og for at sikre, at der efterfølgende sker den nødvendige rengøring.
Ved ønske om besøg, rettes henvendelse til afdelingslederen for det tilbud, hvor borgeren bor, eller anden udpeget ansvarlig.
Afdelingslederen har ansvar for at informere besøgende om de gældende retningslinjer.

Afvikling af besøg:

Ved besøgets start vil de besøgende blive modtaget uden for tilbuddets indgang og vil blive instrueret i retningslinjerne for besøg i forhold til hygiejne og afstand.
Der vil blive udført korrekt håndhygiejne inden besøget.
Under besøget skal der holdes 2 meters afstand mellem borgere og besøgende.
Brug egne genstande for at undgå fælles kontaktpunkter, f.eks. kaffekander, vandkander m.v.

Efter besøget:

Ved besøgets afslutning udføres korrekt håndhygiejne.
Der udføres rengøring på kontaktfladerne på det sted, besøget har foregået.

Symptomer og sygdom:

Borgere og besøgende skal have været uden sygdomssymptomer i 48 timer før besøget. Gælder også milde symptomer på forkølelse.
Hvis der er sygdom eller symptomer hos borgere eller pårørende, eller har været det inden for de seneste 48 timer, aflyses mødet.
Når de pårørende ringer for at aftale besøg, skal de derfor spørges ind til symptomer.

Undtagelsen – indendørs besøg:

De hidtidige muligheder for besøg i borgernes boliger i forbindelse med kritiske situationer gælder fortsat.
Efter en konkret pædagogisk og sundhedsfaglig vurdering, kan ledelsen af botilbuddet endvidere give mulighed for afvikling af besøg i boliger med egen indgang. En række betingelser skal være opfyldt for, at dette er en mulighed, og det er tilbuddets ledelse, der beslutter, om besøg kan afvikles i borgerens bolig. Ledelsen har ansvar at sådanne besøg afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis du som medarbejder er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

  • Ved tvivlsspørgsmål af hygiejnemæssig karakter kontaktes:
    Sygeplejefaglig koordinator Dorthe Egeskov Pedersen: depe@skivekommune.dk/ 20765267 (Socialafdelingen)
  • Hygiejnekoordinator Winni Iuel Weber: wiwc@skivekommune.dk / 41531254 (Center for Psykiatri og Rusmiddel)

Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundheds-, ældre- og socialområdet på denne side:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-sundheds-og-aeldresektoren

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Yderligere information om besøg på botilbud:
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/borgere-paa-sociale-botilbud-kan-nu-modtage-besoeg-paa-udearealer/

18. maj 2020