Arbejdsgang for eksterne leverandører for besøg på plejecentre og botilbud

Action Card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Omsorg samt botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive kommune.

Action Card er gældende for alle, som ikke er ansat direkte på et botilbud eller et plejecenter og dermed betragtes som ”ekstern”. Det kan for eksempel være:

  • Fodterapeuter, frisører, private og kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, Geronto team, praktiserende læger, pedeller, faglige nøglepersoner, psykiatrisk team, mv.

Action Card er udarbejdet for at sikre, at der ved levering af ydelser fra eksterne leverandører til vores borgere på Skive Kommunes botilbud og plejecentre, sker overholdelse af alle gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dette for at forebygge og mindske smitterisiko med COVID-19.

Før der kan leveres en ydelse på et botilbud eller et plejecenter, skal der være en telefonisk kontakt mellem leverandør og leder/udpeget kontaktperson fra botilbud eller plejecenter. Ved denne kontakt drøftes denne arbejdsgang og den sendes til leverandøren.

Der aftales konkret tidspunkt og mødested for leverancen.

Det er et fælles ansvar mellem leder/kontaktperson og den eksterne samarbejdspart, at der tales om opgavens omfang, herunder forholdsregler i forhold til COVID-19, hygiejne, anvendelse af værnemidler, osv.

Værnemidler medbringes af den eksterne leverandør.

Det er for læger aftalt, at de anvender værnemidler, der udleveres af botilbud og plejecentre ved besøg.

Leder/kontaktperson skal sikre, at leverandøren er symptomfri ved at spørge ind til dette inden besøget. Leverandøren har selv et ansvar for at oplyse, om dette er korrekt.

Ved ankomst til botilbud eller plejecenter, kontakter den eksterne leverandør det kontaktnummer, der er angivet og venter på det aftalte mødested.

Leverandøren afhentes, og der udføres korrekt håndhygiejne og relevante værnemidler sikres. Leverandøren følges til det sted, hvor leverancen skal forefinde.

Den eksterne ydelse, vil om muligt, foregå i borgerens egen bolig, alternativt anvist i andet lokale. Har borger med mulighed for adgang via havedør, lukkes den eksterne leverandør ind ad denne.

Ved mistanke om sygdom aflyses besøg af ekstern leverandør. Leder/kontaktpersonen skal ved en evt. aflysning af et besøg være opmærksom på at der ikke må oplyses om borgerens sygdom jf. tavshedspligten.

Der kan være behov for at aftale mere konkrete og specifikke retningslinjer for den enkelte institution.

Du skal som ekstern leverandør selv sørge for at orientere dig i vejledninger og retningslinjer omkring smitteforebyggelse, hygiejne, brug af værnemidler, mv. i forbindelse med dit besøg på botilbuddet/plejecenteret (se evt. links til retningslinjer, mm. under punktet ”retningslinjer og materialer”).

Hvis du fortsat er i tvivl, er der mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer. Hygiejnekoordinatorerne kan træffes inden for normal arbejdstid.

Socialområde og psykiatriområdet: Dorthe Egeskov Pedersen: depe@skivekommune.dk  / 20 76 52 67

Ældreområdet: Else-Marie Hansen: emha@skivekommune.dk / 21 29 88 29

1. maj 2020